Tyska Efektywna Gospodarka Odpadami

TEGO

Tyska Efektywna Gospodarka Odpadami

TEGO jest nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście. Został on wprowadzony na skutek zmian ustawowych, obowiązujących w całej Polsce, czyli w blisko 2,5 tysiącach gmin i obejmie wszystkich mieszkańców. Prawem regulującym konieczność i zakres wprowadzonych zmian jest  ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalona przez polski parlament w styczniu 2012 roku. Dostosowuje ona polskie regulacje do standardów ekologicznych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

W związku z tym, od 1 lipca 2013 r., wywóz odpadów organizuje gmina, z którą mieszkańcy się rozliczają (w przypadku domów wielorodzinnych - za pośrednictwem administratora budynku).

 

Nowe zadania gminy

Ustawa narzuca gminie obowiązek stworzenia samofinansującego się systemu i zarządzanie nim w ramach jej budżetu. Z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych miasto ma pokryć koszty funkcjonowania, czyli:

  • odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • działania edukacyjne i informacyjne,
  • obsługę administracyjną systemu.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów zostało zlecone wykonawcy, wybranemu w drodze przetargu, który realizuje te zadania od 1 lipca 2013. Jest nim konsorcjum firm: Master Sp. z o.o., Alba MPGK Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.

Nowa ustawa promuje segregację śmieci, czyli selektywną zbiórkę odpadów

Ustawa narzuca obowiązek selektywnego zbierania odpadów. W przypadku naruszenia tego obowiązku, firma wywożąca odpady, przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa opłata.

Selektywne zbieranie odpadów oznacza gromadzenie ich wyróżnionych grup w oddzielnych pojemnikach lub workach. W zależności od rodzaju zabudowy, w której mieszkamy (zabudowa wielorodzinna lub jednorodzinna), odpady gromadzimy w pojemnikach znajdujących się przy osiedlowych śmietnikach, bądź w workach foliowych przeznaczonych do tego celu przy naszych posesjach. Prawidłowa selekcja odpadów to taka, w której dzielimy odpady na: papier i tekturę (pojemnik bądź worek niebieski), tworzywa sztuczne (pojemnik bądź worek żółty), szkło (pojemnik bądź worek zielony lub biały) i odpady ulegające biodegradacji (worek brązowy lub czarny).

Zgodnie z przyjętym w Tychach systemem segregacji, w niebieskim pojemniku lub worku przeznaczonym na papier i tekturę możemy gromadzić: gazety, książki, zeszyty, prospekty, ulotki, torby papierowe, kartonowe pudełka itp. Nie wolno do niego wrzucać: zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii, torebek plastikowych oraz opakowań po napojach czy mleku (Tetrapak).

W żółtym pojemniku, przeznaczonym na tworzywa sztuczne, możemy zbierać: butelki plastikowe po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po mleku, sokach (Tetrapak), produktach spożywczych oraz kosmetykach, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych, metal, złom i inne o takich samych właściwościach. Nie wrzucamy tu: PVC i opakowań zawierających resztki produktów spożywczych.

Pojemnik zielony lub biały przeznaczony jest na szklane butelki (białe i kolorowe), słoiki i inne opakowania szklane. Nie wolno zaś w nich gromadzić: opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek, szkła okiennego, ceramiki, porcelany, żarówek, luster, kryształów.


Mieszkańcy, którzy segregują odpady, płacą niższe rachunki. Miasto zapewnia odbiór dziewięciu rodzajów odpadów. Odpady, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu oraz odpady niebezpieczne można składować w utworzonych przez miasto Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK odbierają od mieszkańców odpady nieodpłatnie. W Tychach funkcjonują trzy takie punkty. Możemy w nich zostawić: papier i tekturę, metal i złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe.

Odpady komunalne zmieszane, czyli te, które nie podlegają ponownemu przetworzeniu, należy składować, jak dotychczas, w przydomowych lub osiedlowych śmietnikach. Również bez zmian pozostaje miejsce składowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Są nim kontenery, podstawiane we wskazane miejsce na zamówienie.

 

Efektem zmian ma być zwiększenie odzysku surówców wtórnych i czystsze otoczenie

Dzięki nowemu systemowi, poziom odzysku surówców wtórnych zostanie dostosowany do poziomu w innych krajach unijnych. Innym spodziewanym rezultatem jest ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach oraz zmniejszenie zjawiska pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu, czy palenie nimi w piecach.

Podobne systemy obowiązują już we wszystkich krajach Unii Europejskiej, poza Polską i Węgrami. Nowe rozwiązania sprawdzają się od lat. W Polsce system ma zostać wdrożony do końca czerwca 2013 r. tak by zaczął działać od 1 lipca 2013 roku.

Za brak wprowadzenia wymaganych ustawami i rozporządzeniami zmian, miastu grożą wysokie kary finansowe.